МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.    Мэргэшлийн зэрэг горилох мэргэжилтний өргөдөл

       /Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан маягтаар компьютерт шивж гаргасан байна/
2.    Иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар
3.    3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
4.    Мэргэжлийн дипломын хуулбар 
                                                                         

       /Хэрэв гадаадад боловсрол эзэмшсэн бол баталгаат орчуулгыг хавсаргана. Дээд боловсролын үнэмлэх, дипломын хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж хүлээж авна/
5.    Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалтын гэрчилгээний хуулбар                     

       /Багц цаг тооцсон сургалтын гэрчилгээнүүдийг хавсаргана/
6.    Бүтээлийн тайлан.     

       /Бүтээлийн тайланг Загвар №1-ийн дагуу компьютерт шивж гаргана/
7.    Мэргэжил дээшлүүлсэн тайлан                                          

       /Тайланг Загвар № 2-ийн дагуу компьютерт шивж гаргана/
8.    Сургалтын төлбөр төлсөн баримт                                           

       /Төлбөрийг дансаар төлнө./

 Анхаарах зүйлс:

a)    Сургалтын материалаа сургалт эхлэхээс 14 хоногийн өмнө ирүүлсэн байх.

        /Хугацаандаа ирүүлээгүй тохиолдолд дараагийн сургалтад хамрагдах болно/
b)    Сургалтын материалаа нүхтэй уутанд хийсэн байх
c)    Дутуу материал ирүүлсэн тохиолдолд материалыг хүлээж авахгүй.
d)    Мэргэшлийн зэрэг горилох мэргэжилтний өргөдлийн маягтыг /ЭНД / -ээс татна уу.

 

МБНХ-ны Сургалтын алба

Хаяг: ЧД, 3-р хороо Урт цагаан IV корпус 2 давхар
Вэб хаяг: www.buildersasso.mn   Утас: 11-318685