2023 оны I улиралд зохион байгуулагдсан шалгалтын мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах  тушаал батлагдлаа.

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 04 сарын 19-ний өдрийн мэргэшлийн зэрэг олгох сунгах А/17 дугаар тушаал