2022 оны 03 сарын 21 - 28-ны хооронд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг Горилох, Сунгах шалгалтад хамрагдаж тэнцсэн инженерүүд

ТАМГА ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ АВНА УУ.

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/103 дугаар тушаалыг доорх линкээр үзнэ үү. 

А103 дугаар тушаал-->> http://buildersasso.mn/166.html

32oamLR1Kbpzctt.jpg