<<< БУЦАХ >>> 

Барилга Хот Байгуулалтын Сайдын 200-р тушаал

Барилга Хот Байгуулалтын Сайдын 209-р тушаал

Барилга Хот Байгуулалтын Сайдын 215-р тушаал

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 04 сарын 03 ны өдрийн А/52 дугаар тушаал

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 06 сарын 11 ны өдрийн А/92 дугаар тушаал

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 06 сарын 27 ны өдрийн А/103 дугаар тушаал

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 01 сарын 07 ны өдрийн А/02 дугаар тушаал

БХБ сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 21-р тушаал

БХБЯ-МБНХ-ны хооронд байгуулсан 2020 оны 02 -р сарын 06-ны өдрийн 2020/31 тоот гэрээ

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 04 сарын 09 ны өдрийн А/52 дугаар тушаал

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 06 сарын 26 ны өдрийн А/82 дугаар тушаал

ТББ-уудын хамтын ажиллагааны гэрээ болон хоорондын харилцааг зохицуулах журам

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 12 сарын 25 ны өдрийн А/151 дугаар тушаал

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 03 сарын 26 ны өдрийн А/50 дугаар тушаалын 2-р хавсралт Шалгалт авах төлөвлөгөө

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 06 сарын 11 ний өдрийн А/84 дугаар тушаал

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 07 сарын 01 ний өдрийн А/91 дугаар тушаал

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 11 сарын 01 ний өдрийн А/132 дугаар тушаал

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 12 сарын 24 ний өдрийн А/152 дугаар тушаал

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 02 сарын 28 ны өдрийн А/84 дугаар тушаалын 2-р хавсралт Шалгалт авах төлөвлөгөө

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 04 сарын 08 ний өдрийн А/103 дугаар тушаал