БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 12 душаар сарын 25-ны А/151 дугаар тушаал