2022 оны 03 сарын 21 - 28-ны хооронд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг Горилох, Сунгах шалгалтад хамрагдаж тэнцсэн мэргэжилтний тушаал батлагдлаа.

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 04 сарын 08-ний өдрийн мэргэшлийн зэрэг олгох сунгах А/103 дугаар тушаал