2023 оны II улиралд зохион байгуулагдсан шалгалтын мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах  тушаал батлагдлаа.

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 06 сарын 22-ний өдрийн мэргэшлийн зэрэг олгох сунгах А/33 дугаар тушаал