2022 оны 11 сарын 28-наас 12 сарын 07-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад хамрагдаж тэнцсэн мэргэжилтний тушаал батлагдлаа.

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 12 сарын 16-ний өдрийн мэргэшлийн зэрэг олгох сунгах А/173 дугаар тушаал