2022 оны 10 сарын 03-наас 09-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад хамрагдаж тэнцсэн мэргэжилтний тушаал батлагдлаа.

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 10 сарын 20-ний өдрийн мэргэшлийн зэрэг олгох сунгах А/159 дугаар тушаал