2022 оны 05 сарын 23 - 31-ний хооронд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтад хамрагдаж тэнцсэн мэргэжилтний тушаал батлагдлаа.

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 06 сарын 15-ний өдрийн мэргэшлийн зэрэг олгох сунгах А/131 дугаар тушаал