2021 оны 10 сарын 06-15-ны хооронд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг Горилох, Сунгах шалгалтад хамрагдаж тэнцсэн мэргэжилтний тушаал батлагдлаа.

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 11 сарын 01-ны өдрийн мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах А/132 дугаар тушаал