2021.06.14-23 НЫ ХООРОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ  ШАЛГАЛТЫН ТУШААЛ