Барилга Хот Байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/84 дугаар тушаал