• Гишүүнээр элсэх хүсэлтээ гаргана.
  • Монголын Барилгачдын Нэгдсэн холбооны дүрэмд заагдсан элсэлтийн хураамж 20.000 төгрөг, тухайн жилийн татвар 240.000 төгрөг, нийт 260.000 төгрөгийг Худалдаа Хөгжлийн Банк 453035914 дансанд буюу бэлнээр төлөх.

  • Гишүүнчлэлийг татвар өгсөн өдрөөс тооцоно. Монголын Барилгачдын Нэгдсэн холбоо дүрэмд заагдсан гишүүдийн хүлээсэн үүргийн дагуу цаашид жил бүр 260.000 төгрөгийн татвар төлнө.

  • Монголын Барилгачдын Нэгдсэн холбоо нь гишүүд үйл ажиллагаандаа хамтын идэвх оролцоогоо бий болгож хамтран ажиллана.

Монголын Барилгачдын Нэгдсэн холбоонд гишүүнээр элсэх байгууллагын анкет хэвлэх.