Энэхүү тоглоом нь 15 үе бүхий байшин 

барих аппликейшн юм.

 Аппликейшнийг татах бол /энд/-ээс

татаж авна уу.