Тусгай зөвшөөрөл олгох журмыг шинэчлэн батлав

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 12 дугаар сарын 09-ний 343 дугаар тоот тушаалаар “Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ, төмөр замын обьект, байгууламж барих ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”, “Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний загвар, тодорхойлолт”, “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн зэрэглэл тогтоох журам”, “Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийн хуралдааны дэг”-ийг баталжээ.


“Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ, төмөр замын обьект, байгууламж барих ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам” нь тусгай зөвшөөрөл олгох, хуулийн хугацааг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, гэрчилгээг нөхөн олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах юм. Тодруулбал, тусгай зөвшөөрөл олгоход ямар бичиг, баримтууд бүрдүүлэх, өргөдлийг хэрхэн хянан шийдвэрлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл шаардлага зэргийг журамд тодорхой заасан бөгөөд өргөдлийн загвар, холбогдох бусад маягтуудыг баталсан байна.


Энэхүү журам гарсантай холбогдуулан өмнө нь олгосон тусгай зөвшөөрлүүдийг шалгаж, журмын шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн олгох шаардлагатай болж буй бөгөөд тус ажлыг зохион байгуулахыг ГХБГЗЗГ-т үүрэг болгоод байна. 

  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал