Бүтэц зохион байгуулалт

Ерөнхийлөгч
         Гүйцэтгэх захирал                                                                          
         Ажлын алба
                        Маркетинг менежментийн алба
                        Гадаад харилцааны алба 
                        Барилгын хөдөлмөр зуучлалын алба
                        Барилгын байнгын арбитрын чиглэлээр
                        Барилгын мэргэжил дээшлүүлэх төв
                        Барилгын ахмадын болон залуучуудын чиглэлээр
                        Барилгын чанар үл эвдэх сорилын чиглэлээр
                        ХАБЭА-н сургалтын чиглэлээр
                        21 аймгийн Барилгачдын салбар холбоод гэсэн чиглэлүүдээр ажиллаж байна.
 

 

  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал