Гишүүн болох журам

2015 он 10 сарын 07
Монголын барилгачдын холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх, урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага. Гишүүнээр элсэхдээ: Гишүүнээр элсэх байгуулла...
 

Гишүүний давуу тал

2015 он 10 сарын 07
МБХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх, шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх Хөдлөмрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах Гадаад харилцааны албаар дамж...
 

2015 он 01 сарын 21
Монголын барилгачдын холбоо нь үүсэн байгуулагдсанаасаа хойших 20 гаруй жилийн хугацаанд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 950 гаруй нь гишүүнээр элсэж холбооны зүгээс байгууллагынхаа үйл ажиллагааг дэмжүүлэх мэргэжилтэй ажиллагсадаа бэлтгүүлэх, ИТА-нуудаа давт...
 

Гишүүн болох журам

2015 он 10 сарын 07
Монголын барилгачдын холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх, урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага. Гишүүнээр элсэхдээ: Гишүүнээр элсэх байгуулла...
 

Гишүүний давуу тал

2015 он 10 сарын 07
МБХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх, шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх Хөдлөмрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах Гадаад харилцааны албаар дамж...
 

2015 он 01 сарын 21
Монголын барилгачдын холбоо нь үүсэн байгуулагдсанаасаа хойших 20 гаруй жилийн хугацаанд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 950 гаруй нь гишүүнээр элсэж холбооны зүгээс байгууллагынхаа үйл ажиллагааг дэмжүүлэх мэргэжилтэй ажиллагсадаа бэлтгүүлэх, ИТА-нуудаа давт...
 

Гишүүн болох журам

2015 он 10 сарын 07
Монголын барилгачдын холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх, урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага. Гишүүнээр элсэхдээ: Гишүүнээр элсэх байгуулла...
 

Гишүүний давуу тал

2015 он 10 сарын 07
МБХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх, шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх Хөдлөмрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах Гадаад харилцааны албаар дамж...
 

2015 он 01 сарын 21
Монголын барилгачдын холбоо нь үүсэн байгуулагдсанаасаа хойших 20 гаруй жилийн хугацаанд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 950 гаруй нь гишүүнээр элсэж холбооны зүгээс байгууллагынхаа үйл ажиллагааг дэмжүүлэх мэргэжилтэй ажиллагсадаа бэлтгүүлэх, ИТА-нуудаа давт...
 

Гишүүн болох журам

2015 он 10 сарын 07
Монголын барилгачдын холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх, урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага. Гишүүнээр элсэхдээ: Гишүүнээр элсэх байгуулла...
 

Гишүүний давуу тал

2015 он 10 сарын 07
МБХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх, шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх Хөдлөмрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах Гадаад харилцааны албаар дамж...
 

2015 он 01 сарын 21
Монголын барилгачдын холбоо нь үүсэн байгуулагдсанаасаа хойших 20 гаруй жилийн хугацаанд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 950 гаруй нь гишүүнээр элсэж холбооны зүгээс байгууллагынхаа үйл ажиллагааг дэмжүүлэх мэргэжилтэй ажиллагсадаа бэлтгүүлэх, ИТА-нуудаа давт...
 

Гишүүн болох журам

2015 он 10 сарын 07
Монголын барилгачдын холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх, урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага. Гишүүнээр элсэхдээ: Гишүүнээр элсэх байгуулла...
 

Гишүүний давуу тал

2015 он 10 сарын 07
МБХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх, шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх Хөдлөмрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах Гадаад харилцааны албаар дамж...
 

2015 он 01 сарын 21
Монголын барилгачдын холбоо нь үүсэн байгуулагдсанаасаа хойших 20 гаруй жилийн хугацаанд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 950 гаруй нь гишүүнээр элсэж холбооны зүгээс байгууллагынхаа үйл ажиллагааг дэмжүүлэх мэргэжилтэй ажиллагсадаа бэлтгүүлэх, ИТА-нуудаа давт...
 

Гишүүн болох журам

2015 он 10 сарын 07
Монголын барилгачдын холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх, урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага. Гишүүнээр элсэхдээ: Гишүүнээр элсэх байгуулла...
 

Гишүүний давуу тал

2015 он 10 сарын 07
МБХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх, шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх Хөдлөмрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах Гадаад харилцааны албаар дамж...
 

2015 он 01 сарын 21
Монголын барилгачдын холбоо нь үүсэн байгуулагдсанаасаа хойших 20 гаруй жилийн хугацаанд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 950 гаруй нь гишүүнээр элсэж холбооны зүгээс байгууллагынхаа үйл ажиллагааг дэмжүүлэх мэргэжилтэй ажиллагсадаа бэлтгүүлэх, ИТА-нуудаа давт...
 

Гишүүн болох журам

2015 он 10 сарын 07
Монголын барилгачдын холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх, урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага. Гишүүнээр элсэхдээ: Гишүүнээр элсэх байгуулла...
 

Гишүүний давуу тал

2015 он 10 сарын 07
МБХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх, шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх Хөдлөмрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах Гадаад харилцааны албаар дамж...
 

2015 он 01 сарын 21
Монголын барилгачдын холбоо нь үүсэн байгуулагдсанаасаа хойших 20 гаруй жилийн хугацаанд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 950 гаруй нь гишүүнээр элсэж холбооны зүгээс байгууллагынхаа үйл ажиллагааг дэмжүүлэх мэргэжилтэй ажиллагсадаа бэлтгүүлэх, ИТА-нуудаа давт...
 

Гишүүн болох журам

2015 он 10 сарын 07
Монголын барилгачдын холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх, урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага. Гишүүнээр элсэхдээ: Гишүүнээр элсэх байгуулла...
 

Гишүүний давуу тал

2015 он 10 сарын 07
МБХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх, шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх Хөдлөмрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах Гадаад харилцааны албаар дамж...
 

2015 он 01 сарын 21
Монголын барилгачдын холбоо нь үүсэн байгуулагдсанаасаа хойших 20 гаруй жилийн хугацаанд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 950 гаруй нь гишүүнээр элсэж холбооны зүгээс байгууллагынхаа үйл ажиллагааг дэмжүүлэх мэргэжилтэй ажиллагсадаа бэлтгүүлэх, ИТА-нуудаа давт...
 
  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал