5.15-5.30 ны хооронд зохион байгуулсан Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалт, тайлан хамгааллын дүнх