Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалт авах 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу шалгалтыг зохион байгуулахдаа шалгалт авах өдрийг товлосон хуваарийг тухай бүр гаргаж байна.